Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

3 Landas ng Pagasasagawa para sa Mas Mabisang Pag-aaral ng Biblia

Ni: Xiao Xiao, Pransya Mga Nilalaman 1. Kapag nagbabasa ng Biblia, ang pagpapatahimik sa iyong puso sa harap ng Diyos ay kinakailangan para sa pagkakamit ng pagliliwanag at paggabay ng Banal na Espiritu. 2. Huwag basta n… Buong Teksto

Ang 5 Propesiya sa Biblia Tungkol sa Pagbabalik ng Panginoong Jesus ay Naganap na

Ni Zheng Xun Mga Nilalaman 1. Pagsulpot ng Giyera, Taggutom at mga Lindol 2. Ang Pagpapanumbalik ng Israel 3. Ipapangaral ang Ebanghelyo sa Bawat Sulok ng Mundo 4. Sasagana ang Katampalasanan at ang Pag-ibig ng mga Manan… Buong Teksto

Tagalog Sermon: Paano Natin Malugod na Sasalubungin ang Pagbabalik ng Panginoong Jesus?

Ni Yanjin Mga Nilalaman 1. Huwag Umasa sa mga Paniwala at mga Palagay, Magkaroon Ka ng isang Pusong May Takot sa Diyos 2. Aktibong Hanapin at Siyasatin ang Tunay na Daan 3. Pagtuunan ang Pakikinig sa Tinig ng DiyosAn… Buong Teksto

Kapag Dumating ang Panginoon na Kumakatok sa Pintuan, Paano Tayo Sasagot

Xiao FeiPagkapasok ko sa paniniwala sa Panginoon, gustong awitin ng mga kapatid ang himnong tinatawag na “Ang Mabuting Tao ay Kumakatok sa Pintuan” na ganito: “Ang mabuting tao ay kumakatok sa pintuan, Ang Kanyang buhok … Buong Teksto

,

Pang-araw-araw na pagbabasa ng Bibliya: Anong Babala ang Ibinigay ng Panginoong Jesus sa Atin sa Hindi Pangingilin sa Araw ng Sabbath?

Ni Li Qing, ChinaIsang umaga, habang ako ay nagdedebosyon, nakita ko ito na nakasulat sa Bibliya: “Nang panahong yaon ay naglalakad si Jesus nang araw ng sabbath sa mga bukiran ng trigo; at nangagutom ang kaniyang mga al… Buong Teksto

,

Inilantad: Ang Tunay na Kahulugan ng “Naganap Na” na Sinabi ng Panginoong Jesus sa Krus

Gawa ni Xiang’ai, Probinsya ng HeilongjiangNung alas-siyete ng umaga, nagmamadali si Wang Xue papunta sa bahay ng anak niyang si Hui Min. Kalahating oras bago ‘yon, pumunta si Pastor Zhang sa bahay ni Wang Xue para sabih… Buong Teksto

,

Tagalog Gospel Reflection:Ang Minsang Maligtas ay Hindi Nangangahulugan ng Palaging Naligtas

Ni Yang Xin, Lalawigan ng ShandongAng araw ay lumubog sa kanluran, at ang huling liwanag ng papalubog na araw ay lumaganap sa buong mundo habang papauwi ako pagkatapos ng isang pagtitipon, iniisip ang sinabi ng pastor: “… Buong Teksto

,

Ano ang Pagdadala sa Harap ng Diyos?

Ni Li HuanKagaya ng ibang mga kapatid na Kristiyano, sabik na sabik na ako sa ikalawang pagparito ng Panginoong Jesus. Tinatalima natin ang sumusunod na talata sa Biblia: “Kung magkagayon, tayong nangabubuhay, na nangati… Buong Teksto

,

Bakit Ibinigay ng Panginoong Jesus kay Pedro ang mga Susi ng Kaharian ng Langit

Yang QingBaffled From Reading the BibleNang maaga akong magising, ako ay nanalangin, at pagkatapos ay binuksan ang Biblia sa Mateo 16:19, kung saan sinasabi ng Panginoong Jesus kay Pedro: “Ibibigay ko sa iyo ang mga susi… Buong Teksto

,

Ang Paraan Upang Malaman Kung May Gawain Ba ng Banal na Espiritu ang Isang Iglesia o Wala

Kumusta mga kapatid ng Espirituwal na Tanong at Sagot,Ilang buwan na ang nakararaan, nasaksihan ko ang pagpapaligsahan sa isa’t isa ng mga pastor sa aming iglesia para sa katanyagan at pagtamo at pandaraya para sa posisy… Buong Teksto

Ang Kaharian Ba ng Diyos ay Nasa Langit o nasa Lupa?

Ni Junwei, China Mga Nilalaman Isang Pangunahing Natuklasan: Hindi nasa Langit ang Lugar na Inihanda para sa Atin ng Panginoon Ang Kalooban ng Diyos ay Masusunod sa Lupa, at ang Hantungan ng Sangkatauhan ay nasa Lupa Ang… Buong Teksto

,

Ebanghelyo Ngayong Araw: Paano Magiging Mas Malapit sa Diyos

Ni Kaiomo, China Mga Nilalaman 1. Manalangin sa Diyos nang may Katapatan sa Puso at Hayaang Makilusan ng Banal na Espiritu 2. Kapag Nagbabasa ng mga Salita ng Diyos, Pagnilayan Mo ang mga Ito sa Iyong Puso at Mauunawaan … Buong Teksto

Ano ang Tunay na Kabuluhan ng Pagtubos ng Panginoong Jesus?

Ni Xiaomo, ChinaAng pagbanggit sa “Pagtubos ni Jesus” ay palaging nagpupuno sa atin ng pasasalamat sa Panginoon. Dalawang libong taon ang nakararaan, upang matubos tayo mula sa mga kamay ni Satanas, ipinako ang Panginoon… Buong Teksto

,

Si Jesucristo ba ay Diyos o ang Anak ng Diyos?

Ni: Xie Wen, JapanKamakailan, nang malapit ng matapos ang isang grupo sa pag-aaral ng Biblia, ang Kapatid na Li, isang manggagawa, ay nagtanong ng ganito: “Nakatala sa Biblia, ‘At nang mabautismuhan si Jesus, pagdaka'y u… Buong Teksto

,

Paano dapat ituring at gamitin ng isang tao ang Biblia sa isang paraang naaayon sa kalooban ng Diyos? Ano ang likas na halaga ng Biblia?

6. Paano dapat ituring at gamitin ng isang tao ang Biblia sa isang paraang naaayon sa kalooban ng Diyos? Ano ang likas na halaga ng Biblia?Mga Talata ng Biblia para Sanggunian:“Saliksikin ninyo ang mga kasulatan, sapagka… Buong Teksto

Isang Seleksyon Mula sa Apat na Sipi ng Salita ng Diyos sa “Tungkol sa Biblia”

1. Sa maraming taon, ang mga kinaugaliang paraan ng paniniwala ng mga tao (ng Kristiyanismo, ang isa sa tatlong pangunahing relihiyon ng mundo) ay ang basahin ang Biblia; ang paglihis mula sa Biblia ay hindi paniniwala s… Buong Teksto

Makapapasok ba Tayo sa Kaharian ng Langit Ngayong ang Ating mga Kasalanan ay Pinatawad na?

He Jun, SichuanLinggo Agosto 5, 2018. Makulimlim.Pagkatapos ng pulong sa araw na ito, dumating ang isang kapatid na lalaki na naghahanap sa akin, ang kanyang mukha ay puno ng pangamba. Sinabi niya na hinihiling ng Diyos … Buong Teksto

,