Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Ang Balumbon na Binuksan ng Cordero

—Ang mga Salita ng Banal na Espiritu sa mga Iglesia

  • 1
  • 2
  • 3

Paunang Salita

Unang Bahagi

Mga Salita ng Diyos sa Buong Sansinukob

(Mga Piniling Talata)

  • 1
  • 2
  • 3
Ang Balumbon na Binuksan ng Cordero Ang Balumbon na Binuksan ng Cordero