170 Mga Prinsipyo ng Pagsasagawa ng Katotohanan

Itinatala ng aklat na ito ang isang daan at pitumpung prinsipyo ng pagsasagawa ng katotohanan, at tinatalakay ang iba’t ibang aspeto ng pagsasagawa ng katotohanan kapag naniniwala sa Diyos. Labis na makabubuti ang mga ito sa pagpasok sa buhay ng mga hinirang ng Diyos. Para sa bawat taong naniniwala sa Diyos, kung nais mong aprubahan ka Niya, “dapat kayong magdala ng kapayapaan ng isip sa Diyos at magbigay-lugod sa Kanya sa lahat ng bagay. Sa madaling salita, dapat kayong maging maprinsipyo sa mga kilos ninyo at sumunod sa katotohanang nasa mga iyon.” Tanging ito ang pamantayan ng magawang ligtas at magawang perpekto sa iyong paniniwala sa Diyos.

Mga Aklat Tungkol sa Pagpasok sa Buhay