Ang mga Patotoo ng mga Mananagumpay

Ang mga Patotoo ng mga Mananagumpay

Volume I

Dahil nagbuo ang Makapangyarihang Diyos ng Kanyang gawain ng paghatol ng mga huling araw sa lupain ng Tsina, kahit na ang mga taong hinirang ng Diyos ay napasailalim sa mabagsik, at malupit na pag-uusig ng pamahalaan ng Tsina, naging di-napasuko at tapat nang di-nag-aalinlangan sa ilalim ng patnubay ng mga salita ng Diyos, na lumilikha ng walang alinlangang saksi ng tagumpay laban kay Satanas. Ang mga katunayan ay ganap na nagpapamalas na ang Makapangyarihang Diyos ay tunay na nakagawa ng isang grupo ng mananagumpay sa Kapanahunan ng Kaharian, ang pagtatamo ng anim na libong taon ng plano sa pamamahala ng Diyos.

Mga Karanasan at Patotoo

I-download