Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Mga Pamantayan sa Pagsukat ng Mabubuti at Masasamang Tao

Ang sangkatauhan ay lubhang pinasama ni Satanas. Ang karumihan at kasamaan, na siyang kamandag ni Satanas (samakatuwid ang kamandag ng dakilang pulang dragon) ay matatagpuan sa kabuuan ng tiwaling sangkatauhan. Kaya nga, walang makapagkakaila na ang katiwalian ay laganap sa kabuuan ng tiwaling sangkatauhan. Sa kabutihang palad ay mayroong pagkakaiba sa pagitan ng mabubuti at masasamang tao na parehong bahagi ng tiwaling sangkatauhan, kung kaya’t mayroong pagkakatangi sa pagitan ng mga taong maaaring maligtas at hindi maaaring maligtas. Bagamat nananatiling tiwali ang mabubuting tao at maaaring hindi kasing buti ng ating naiisip, maaari silang maligtas sapagkat nais pa rin nilang hanapin ang katotohanan at lumapit sa liwanag. Mayroon pa rin silang abang puso na nagnanasang makawala sa kadiliman at kasamaan at makapasok sa isang bago at isinaayos na mabuting buhay. Nais pa rin nilang maligtas ng Diyos at mamuhay nang may kabuluhan. Ang mga ganitong tao ay malamang maliligtas kahit ano pa ang nagawa nilang paglabag. Karamihan sa mga taong ito ay may mabubuting konsyensya at handang hanapin ang katotohanan at gawin nang maayos ang kanilang tungkulin. Iyan ang dahilan kung bakit sila itinuturing na mabubuting tao. Siyempre, sila ay pawang mabubuting tao lamang sa makasalanang panahon na ito. Wala talagang lubos na mabuti o perpektong tao gaya ng iniisip ng marami, at ang mabubuting tao ay kakaunti lamang samantalang marami naman ang masasama. Ito ay dahil sa katotohanang labis nang pinasama ni Satanas ang sangkatauhan. Paano natin susukatin ang mabubuti at masasamang tao? Makikita natin sa salita ng Diyos na mayroong malinaw na pagkakatangi sa pagitan ng mabubuti at masasamang tao, na siyang naka nakalatag sa mga pamantayan sa ibaba. Siguradong nakokonsyensya ang mga mabubuting tao kapag sila ay lumalabag. Sila ay magsisisi nang maluwag sa kalooban pagkatapos nilang lumabag ng isa o dalawang beses. Ang masasamang tao ay hindi makokonsyensya sa kanilang paglabag dahil wala silang diwa ng kahihiyan, kaya sila ay nakakagawa ng sari-saring kasalanan nang hindi ramdam ang pangangailangang magbago. Ngayon ay iisa-isahin natin ang mga pamantayan ng pagsukat sa mabubuti at masasamang tao.

I. Mga Pamantayan sa Pagsukat ng Mabubuting Tao

1. Mas malamang na sila ay magpakita ng katapatan at katarungan. Sila ay lalaban kapag sila ay nahaharap sa kawalan ng katarungan.

2. Ginagawa nila ang mga bagay nang may mabuting konsyensya at nang may maayos na pamamaraan. Lalayo sila sa mga bagay na hindi akma.

3. Sila ay pantay kung tumingin, makatuwiran, at mapagkakatiwalaan sa kanilang pakikitungo sa iba.

4. Hindi nila nilalamangan o nililinlang ang iba. Nakokonsyensya sila kapag may nagawa silang mali. Maluwag sa kanilang kalooban ang paghingi ng tawad sa mga tao at pag-amin sa kanilang mga pagkakamali.

5. Maluwag sa kanilang kalooban ang tumulong sa mga mahihirap at madali silang makiramay sa mga tao.

6. Napopoot sila sa masasamang tao. Hindi sila makikihalubilo sa mga ito, ni makikipagkasundo sa masasamang puwersa.

7. Malimit silang magkaroon ng tapat na trabaho at magsikap na kumilos bilang mabubuting tao. Iniibig nila ang katarungan at katuwiran at lumalakad sa tunay na daan ng buhay.

Sinumang tumutupad nitong pitong pamantayan (o kaya’y malaking bahagi ng mga ito) ay kinikilala bilang isang mabuting tao, kahit na nakagawa pa sila ng ilang paglabag. Kung ang mabubuting tao ay nalinis o napaalis dahil sa mga paglabag, dapat silang hayaan na makabalik sa iglesia basta maluwag sa kanilang kalooban ang pagsisisi.

II. Mga Pamantayan ng Pagsukat sa Masasamang Tao

1. Hindi sila mabait o makatuwiran sa kanilang pakikitungo sa iba. Inaalagaan lang nila ang kanilang sariling kapakanan. Sila ay sadyang baluktot, mapanlinlang, makasarili, at kasuklam-suklam.

2. Gusto nilang lamangan ang mga tao sa kahit anong paraan para sila ay makinabang. Kahit manakit ay gagawin nila para sa pera.

3. Para makuha nila ang kanilang gusto ay babaluktutin nila ang katotohanan kapag sila’y nagsasalita. Pagbibintangan, huhusgahan, at sasaktan nila ang mga tao. Gusto nilang maghasik ng alitan at gumawa ng pagsasalungat Kaya nilang gawin ang mga pinakamasamang bagay na kayang maisip.

4. Gusto nilang makipagsabwatan sa iba pang masasamang tao. Handa silang kumilos para sa masasamang tao. Sila ay lubhang mayabang at hindi nagpapailalim sa sinuman.

5. Gusto nilang makipag-away. Dahil sa kanilang kalikasan, malalim ang kanilang pagkamuhi sa mga mabubuting tao at hindi nila ito mapapakisamahan. Inaagrabyado nila ang mahihina at kinatatakutan ang malalakas. Madalas nilang pinapahirapan ang mabubuting tao. Sinisipat nila ang mabubuti at makatarungang tao at tinuturing nilang kaaway ang mga ito.

6. Iniibig nila ang kasamaan at nagpapakasasa sila sa mga makasalanang layaw. Bulag nilang sinusunod ang mga takbo at gawi. Hindi nila naiisip na magsisi at ginagawa nila anuman ang kanilang nais.

7. Hindi sila gumagawa ng marangal na trabaho ni tumatahak sa tamang landas. Sila ay sanhi ng kaguluhan at pagkakahati-hati. Aakusahan nila ang iglesia o mga pinuno nito dahil sa pinakamaliit na sama ng loob na mayroon sila. Madali nilang ipagkakanulo ang tahanan ng Diyos. Ang kanilang pananampalataya sa Diyos ay napapalakas sa pamamagitan ng paghahanap ng pagkakataon na makakuha ng pagpapala o sa pamamagitan ng ibang maling balakin.

Sinumang tumutupad nitong pitong pamantayan (o kaya’y malaking bahagi ng mga ito) ay kinikilala bilang isang masamang tao. Dapat tayong magmatyag at lumayo sa kanila. Hindi tayo dapat nakikibahagi sa masasamang gawain ng masasamang tao. Sa oras na mapatalsik ang isang masamang tao sa iglesia, ito ay mananatili. Hindi pinapayagan ang sinuman na yayain siyang bumalik sa iglesia. Sinumang magyaya sa isang masamang tao papunta sa iglesia ay kaaway ng Diyos at kakampi ni Satanas at dapat na mapatalsik sa iglesia.

Hunyo 12, 2006

Sinundan:Ang Pinakamababang Dahilan na Nararapat Taglayin sa Paglilingkod sa Diyos

Sumunod:Ang Pagpili sa mga Tamang Pinuno ay Napakahalaga sa Piniling Bayan ng Diyos sa Pagpasok sa Tamang Landas tungo sa Paniniwala sa Diyos

Baka Gusto Mo Rin