Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Kabanata 33. Paano Uunawain ang Makatuwirang Disposisyon ng Diyos

Ang mga tao ay maaaring bigyan ng mga kategorya, na dineditermina ng kanilang mga espiritu . Ang ilang tao ay may mga makataong espiritu, at sila ay pinipili sa isang paraan na nauna nang nadetermina. Sa kalooban ng makataong espiritu ay ang bahagi na nauna nang nadetermina. Ang ibang tao ay walang espiritu, sila ay mga demonyo na nakapasok. Sila ay hindi naunang nadetermina at pinili ng Diyos. Bagama’t nakapasok sila, hindi sila maliligtas, at sa huli ay hihilahing palayo ng mga demonyo. Dinidetermina ng panloob na kalikasan ng tao kung tatanggapin niya ang ginawa ng Diyos o kung anong daan ang kanyang tatahakin o kung makakapagbago siya pagkatapos niyang tanggapin ito. Hindi maiiwasan na may ilang tao na maliligaw. Dinidetermina ng kanilang mga espiritu na sila ay nasa katergoya ng bagay na ito; na hindi sila magbabago. May mga tao na huminto na ang Banal na Espiritu sa paggawa dahil hindi tinahak ng mga taong ito ang tamang daan. Kung babalik sila ay maaari pang gawin ng Banal na Espiritu ang Kanyang gawain, ngunit kung ipagpipilitan nila ang hindi pagbabalik, ganap na silang magwawakas. Maraming uri ang mga pagkakataon. Paano mauunawaan ng isang tao, paano maiintindihan ang makatuwirang disposisyon ng Diyos? Paano nalalaman ng isang tao ang katuwirang ito? Ang taong matuwid ay tumatanggap ng pagpapala ng Diyos, at ang taong masama ay nakakaranas ng mga sumpa ng Diyos. Ganito ang katuwiran ng Diyos, tama ba? Ganito ba ito? Tatanungin ko kayo, kung hindi tinanggap ng isang taong matuwid ang pagpapala ng Diyos, at hindi niya makukuha ang biyaya ng Diyos, at kung hindi siya pinagpapala ng Diyos, at ang isang masamang tao sa kabilang banda ay mayaman sa mga pag-aari ng pamilya, maraming anak, at lahat ay maayos at matagumpay na nangyayari, ito ba ang katuwiran ng Diyos? Oo! Paano natin ito ipaliliwanag? May kasabihan na ginagantimpalaan ng Diyos ang mabuti at pinarurusahan ang masama, at ang bawat tao ay nakatatanggap ng gantimpala ayon sa kanyang mga ginawa. Tama ba ang kasabihang ito? Ngayon, may ganitong bagay: Ang isang tao na sumasamba sa Diyos ay namatay o isinumpa ng Diyos, o hindi siya kailanman pinagpala ng Diyos o binigyan ng atensyon, at ang patuloy niyang pagsamba ay hindi pinapansin. Pagkatapos ay may isang masamang tao na hindi pinagpapala o pinarurusahan ng Diyos, ngunit mayaman siya sa mga pag-aari ng pamilya, maraming anak, at lahat ay maayos at matagumpay na nangyayari. May ilang tao na nagsasabi: “Hindi makatuwiran ang Diyos. Sinasamba namin Siya, ngunit hindi namin natatanggap ang Kanyang pagpapala. Samantala, ang masamang tao na hindi sumasamba sa Kanya ngunit tinanggihan Siya, ay mas mahusay ang kalagayan kaysa sa amin sa lahat ng bagay, mas mataas ang kinalalagyan kaysa amin. Hindi makatuwiran ang Diyos!” Ano ang pinahihintulutan ng bagay na ito na makita ninyo? Sa dalawang halimbawa na aking ibinigay, alin ang naglalarawan ng katuwiran ng Diyos? May ilang tao na nagsasabi: “Pareho silang katuwiran ng Diyos!” Bakit ganito ang sinasabi? Ang pagka-unawa ng mga tao sa disposisyon ng Diyos ay mali. Lahat ng nalalaman ng tao ay ayon sa kanyang pag-iisip at pananaw, mula sa pananaw ng pangangalakal, o mula sa pananaw ng mabuti at masama o ng tama at mali, o mula sa pananaw ng lohika. Kung kinikilala mo ang Diyos habang pinanghahawakan mo ang mga pananaw na ito, walang daan upang maging kaugma ng Diyos, at patuloy ka pa ring tatanggi sa Diyos at magrereklamo. May isang pulubi na mukhang mangmang. Ang alam lamang niya ay sumamba sa Diyos, ngunit hindi siya pinansin ng Diyos, hindi siya pinagpala ng Diyos. Marahil ay iniisip ninyo, “Kahit hindi siya pagpalain ng Diyos sa mundong darating, tiyak na pagpapalain siya ng Diyos sa walang hanggan at gagantimpalaan siya ng makasampung libong beses na paulit-ulit. Gagawin ba nitong makatuwiran ang Diyos? Ang taong mayaman na iyon ay nagtatamasa ng makaisandaang ulit na pagpapala, at sa kabilang buhay ay maglalaho. Hindi ba’t ito rin ay katuwiran ng Diyos?” Paano mauunawaan ng isang tao ang katuwiran? Tingnan, halimbawa, ang pagkilala sa gawain ng Diyos. Kung ang Diyos ay gumawa hanggang sa Panahon ng Biyaya lamang, at hindi ginawa ang pinal na bahagi ng gawain, at lahat ng tao ay maglalaho, narito ba ang pag-ibig ng Diyos? Halimbawang ang tao na sumasamba sa Diyos ay itinapon sa lawa ng apoy at asupre, at ang isang tao na hindi sumasamba sa Diyos o hindi nakikila ang Diyos ay pinababayaan ng Diyos na manatili, paano natin ito ipaliliwanag? May katuwiran ba rito? Ang lahat ng sinasabi ng mga tao ay tungkol sa kaalaman sa mga doktrina. Kapag nahaharap na sa katotohanan, nagkakaroon ng kalituhan. Bakit sinasabi na may pag-ibig ang Diyos sa tao, at ang Diyos ay makatuwiran? Ito ay isang bagay na kailangang lubusang maunawaan. Ayon sa mga kaisipan ng tao, ang kabutihan ay ginagantimpalaan at ang kasamaan ay pinarurusahan, ang mga taong masasama ay hindi dapat tumanggap ng gantimpala, at ang mga hindi gumagawa ng masama ay dapat na tumanggap ng gantimpala at pagpalain, dahil ang Diyos ay makatuwiran. Tila dapat tanggapin ng mga tao ang nararapat para sa kanila, at ang Diyos ay sinasabing makatuwiran lamang kung tinatanggap ng mga tao ang nararapat para sa kanila. Paano kung hindi natatanggap ng tao ang kanyang kabahagi? Sasabihin mo ba kung gayon na hindi makatuwiran ang Diyos? Halimbawa ay makikita ng mga tao sa panahong ito ang isang tala sa isang aklat na nagsasabing lumikha ang Diyos ng sangkatauhan sa naunang panahon. Pagkaraan ng libo-libong taon, nakita ng Diyos na ang mga tao ay nagkaroon ng walang kapantay na katiwalian, at wala Siyang hangaring iligtas sila at kung gayon ay winasak Niya sila. Paano mo titingnan ang bagay na ito? Sasabihin mo bang walang pag-ibig ang Diyos? Ayon sa pagtingin ng mga tao, winasak ng Diyos ang mga tao nang naunang panahon, kung gayon ay walang pag-ibig ang Diyos. Ang pagkakilala sa Diyos ay hindi pagsasabi ng ganito o ganyang bagay tungkol sa Diyos ayon sa pagtingin ng mga tao. Walang katotohanan sa paraan ng pagtingin ng mga tao sa mga bagay-bagay. Kailangang makita mo ang kaibuturan ng Diyos, kung ano ang disposisyon ng Diyos. Hindi dapat tingnan ng mga tao ang kaibuturan ng Diyos ayon sa mga panlabas na pangyayari na ginawa ng Diyos o hinarap ng Diyos. Ang sangkatauhan mismo ay naging tiwali dahil kay Satanas. Hindi nito alam kung ano ang kanyang kalikasan, o kung ano ang tiwaling sangkatauhan sa harap ng Diyos, at kung paano ito haharapin. Tingnan si Job, isang makatuwirang tao na pinagpala ng Diyos. Ito ang katuwiran ng Diyos. Sumailalim sa mga pagsubok si Job, at nagpamukha si Satanas kay Jehovah: Bakit Ka sinasamba ni Job? Dahil iyan sa pagbibigay Mo sa kanya ng napakaraming gantimpala. Kung aalisin mo ang lahat nang iyan sa kanya, sasambahin Ka pa kaya niya? Ang Diyos si Jehovah ay nagsabi, “Basta huwag mo lamang kikitlin ang kanyang buhay, maaari mong gawin sa kanya ang anumang gusto mong gawin.” Pumunta si Satanas kay Job at di nagtagal ay nakaranas si Job ng mga pagsubok. Lahat ng kanyang pag-aari ay nawala, at namatay ang kanyang mga anak. Ang makatuwirang disposisyon ba ng Diyos ay nakapaloob sa mga pagsubok kay Job? Oo! Saan? Hindi mo ito maipaliwanag, tama ba? Kahit ikaw ay isang taong matuwid, may karapatan pa rin ang Diyos na subukin ka, at hayaan kang maging saksi para sa Diyos. Ang disposisyon ng Diyos ay makatuwiran. Tinatrato niyang pantay-pantay ang lahat ng tao, na hindi nangangahulugang dahil makakaya ng isang taong matuwid ang mga pagsubok ay hindi na niya kailangang danasin ang mga ito, na ang taong matuwid ay kailangang protektahan . Hindi ganito. May karapatan Siya na subukin ka. Ito ay kapayahagan ng Kanyang makatuwirang disposisyon. Sa wakas, pagkatapos danasin ni Job ang mga pagsubok at maging saksi para kay Jehovah, pinagpala siya ng Diyos nang higit pa sa nakaraan, pagpapala sa kanya nang doble at mas mainam. Dagdag pa rito, nagpakita si Jehovah sa kanya, at kinausap siya sa hangin, na parang nakita ni Job ang Kanyang mukha. Pagpapala ito sa kanya, tama? Ito ang katuwiran ng Diyos. Paano kung kabaligtaran dito? Nakita ni Jehovah na tinatanggap ni Job ang mga pagsubok na ito, sumasaksi para sa Kanya sa harapan ni Satanas, at hinihiya si Satanas. Ngunit tumalikod si Jehovah at umalis, hindi siya pinansin. Hindi tumanggap ng pagpapala si Job pagkatapos nito. Naririto ba ang katuwiran ng Diyos? Kung pinagpala man si Job o hindi pagkatapos ng mga pagsubok, o kung nagpakita man sa kanya o hindi si Jehovah, lahat ng ito ay naglalaman ng mabuting kalooban ng Diyos . Ang nakikita niya ay ang katuwiran ng Diyos, at ang hindi niya nakikita ay katuwiran din ng Diyos. Bilang bahagi ng sangnilikha, anong basehan ng iyong mga pag-uutos sa Diyos? Hindi kwalipikado ang tao na mag-utos sa Diyos. Ang utusan ang Diyos ay ang pinakawalang katuwirang bagay sa lahat. Gagawin ng Diyos ang anumang Kanyang naisin, at may karapatan ang Diyos na huwag gawin ito sa ganitong paraan. May karapatan Siyang gawin ang mga bagay na ito sa Kanyang paraan. Ang sarili Niyang disposisyon ay makatuwiran. Ang katuwiran sa anumang paraan ay walang kinikilingan at kadahilanan, hinahati ang isa sa dalawa, ginagantimpalaan ka ayon sa dami ng gawain na iyong ginagawa o binabayaran ka sa dami ng gawain na iyong natapos. Hindi ito ang katuwiran ng Diyos. Naniniwala ka na ginagawa ng bawat tao ang kanyang bahagi, na may makakabahagi ayon sa natapos na gawain, at ang bawat tao ay tumatanggap ng nararapat sa kanya ayon sa kanyang ibinibigay; wala nang iba maliban dito ay ang katuwiran. Halimbawa ay tinapos ng Diyos si Job pagkatapos na sumaksi ni Job para sa Kanya. Makatuwiran din dito ang Diyos. Bakit sinasabi na Siya ay makatuwiran? Ang pagsasabi na makatuwiran ang Diyos sa paggawa nito, bakit sinasabi ang ganito? Ang katuwiran ay bagay na kung tatapat sa mga iniisip ng mga tao, sasabihin ng mga tao na makatuwiran ang Diyos, na mas madali, ngunit kung hindi nakikita ng mga taong tumatapat ito sa kanilang iniisip, kung ito ay bagay na hindi maintindihan ng mga tao, kakailanganin ng mga tao ang matinding pagsisikap para maipaliwanag ito bilang katuwiran. Kung tinapos Niya si Job sa panahong iyon, sasabihin ng mga tao na hindi makatuwiran ang Diyos. Kahit na may mga tao na nagsasabing makatuwiran Siya, sasabihin nila ito nang napipilitan: “Ang Diyos si Jehovah ay maayos naman….” Sa totoo lang kung tatapusin ng Diyos ang mga tao, tiwali man sila o hindi, dapat bang magpaliwanag ang Diyos kung bakit sila tinatapos? Kailangan bang ipaliwanag Niya sa mga tao ang Kanyang basehan sa pagtatapos sa kanila? Hindi kailangan, tama? Kailangan bang ayon ito sa pagpreserba ng mga tao na magagamit, at pagtatapos sa mga taong hindi magagamit? Hindi kailangan. Sa mata ng Diyos ang taong tiwali ay maaari Niyang harapin ayon sa Kanyang nais. Paano man ang Kanyang gawin ay naaangkop, lahat ay nasa Kanyang plano. Kung hindi maganda sa Kanyang paningin, wala ka nang silbi pagkatapos mong maging saksi at tinapos Ka niya, makatuwiran ba ito? Ito ay katuwiran. Kahit na sa katotohanan ay hindi ito madaling maunawaan, kailangang magkaroon ka ng pag-unawa bilang prinsipyo. Sabihin mo sa akin, makatuwiran ba ang pagwasak ng Diyos kay Satanas? Kung iniligtas Niya si Satanas? Marahil ay hindi ka magtatangkang sabihin? Paano iyon naging makatuwiran? Ang kaibuturan ng Diyos ay katuwiran. Kahit hindi madaling maunawaan kung ano ang ginagawa ng Diyos, lahat ng ginagawa Niya ay makatuwiran. Simple lamang, hindi nauunawaan ng mga tao, huwag magkakamali tungkol dito. Masdan mo nang ibigay ng Diyos si Pedro kay Satanas, kung paano tumugon si Pedro: “Hindi kayang maunawaan ng tao ang Iyong ginagawa, ngunit sa lahat ng ginagawa Mo ay naroroon ang iyong mabuting kalooban. Sa lahat ng iyon ay naroroon ang katuwiran. Paano Kita hindi pupurihin sa Iyong mabubuting gawa?” Ngayon, dapat mong tandaan na hindi agad tinatapos ng Diyos si Satanas, upang makita ng tao kung paano ginagawang tiwali ni Satanas ang mga tao, at kung paano sila iniiniligtas ng Diyos. Pagkatapos lamang makita ng mga tao ang lawak ng paggiging tiwali ng tao dahil kay Satanas, kung paanong ang listahan ng mga krimen ni Satanas ay nakararating sa langit, doon lamang tatapusin ng Diyos si Satanas upang makita ng mga tao na naririto ang Katuwiran ng Diyos at ang Kanyang disposisyon. Lahat ng ginagawa ng Diyos ay makatuwiran. Kahit hindi mo ito matuklasan, hindi mo ito dapat hatulan ayon sa gusto mo. Kung sa tingin mo ay wala itong saysay, o kung may iniisip ka tungkol dito, at pagkatapos ay sinasabi mong ang Diyos ay hindi makatuwiran, ito ang pinaka-walang katuwiran. Ngayon-ngayon lang ay nagbigay ako ng mga negatibong halimbawa sa inyo upang paghambingin, at hindi kayo nagtangkang magsalita. Nakita ninyo na may ilang bagay na hindi maintindihan si Pedro, ngunit nakatitiyak siya na ang karunungan ng Diyos ay naririto, na ang mabuting kalooban ng Diyos ay nasa lahat ng iyon. Hindi kayang unawain ng tao ang lahat ng bagay. Napakaraming bagay na hindi mauunawaan. Talagang hindi madaling bagay ang pag-unawa sa disposisyon ng Diyos.

May ilang tao na nagsunog ng mga aklat at direktang pinarusahan. May mga taong idineklarang may kasalanan ang Diyos at pinarusahan sila. Maraming ganitong halimbawa. Kapag naririnig ito ng mga bagong mananampalataya ay hindi nila ito matanggap, dahil mayroon silang mga iniisip. Nakikita ng Diyos na mayroon kang kalituhan at hindi ka niya pinapansin. Sa palagay mo ba ay hindi niya ito malalaman? Kung ganito ang matatagal nang mananampalataya, hindi ito katanggap-tanggap, anuman ang dami ng taon ng kanilang kaugnayan sa Kanya o pagsunod sa Kanya. Ang mga bagong mananampalataya ay mayabang at nagmamarunong, kaya hindi ka Niya pinapansin. Darating ang araw na matutuklasan mo ito tungkol sa iyong sarili. Kung matagal ka nang sumusunod at hanggang ngayon ay may mga iniisip ka pa rin na hindi mo mabitiwan, kung pinagtatawanan mo, nililibak, winawalang-bahala, at nagkakalat ka ng mga kaisipan kung saan-saan, dapat kang parusahan. Sa ilang bagay ay patatawarin ka dahil sa kamangmangan mo at kawalan ng kaalaman, ngunit kung alam mo na at sinasadya mo pa ring kumilos nang gayon, at hindi ka nakikinig sa anumang paliwanag, kung gayon ay nahaharap ka sa parusa. Ang alam mo lamang ay ang mapagbigay na bahagi ng Diyos para sa mga tao. Huwag mong kalimutan na ang Diyos ay mayroon ding bahagi na hindi nagtitiis ng mga panlilibak ng mga tao.

Sinundan:Kabanata 32. Anong Uri ng Mga Tao Ang Maparurusahan

Sumunod:Kabanata 34. Ang Kahalagahan at Pagsasagawa ng Panalangin