Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Mga Patotoo sa Cristo ng mga Huling Araw

(Ang Dalawampung Katotohanan ng Pagsaksi sa Diyos)

  • 1
  • 2
  • 3

Paunang Salita

Unang Bahagi

20 Katotohanan Tungkol sa Pagpapalaganap ng Ebanghelyo at Pagpapatotoo Tungkol sa Diyos

I. Ang mga Katotohanan Tungkol sa Pagkakatawang-tao ng Diyos

II. Ang mga Katotohanan Tungkol sa Tatlong Yugto ng Gawain ng Pagliligtas ng Diyos

III. Ang mga Katotohanan Tungkol sa Gawain ng Paghatol ng Diyos sa mga Huling Araw

IV. Ang mga Katotohanan Tungkol sa Relasyon sa Pagitan ng Tatlong Yugto ng Gawain ng Diyos at ng Kanyang mga Pangalan

V. Ang mga Kaibhan sa Pagitan ng Gawain ng Paghatol ng Diyos sa mga Huling Araw at ng Kanyang Gawain ng Pagtubos sa Kapanahunan ng Biyaya

VI. Ang mga Kaibhan sa Pagitan ng Maligtas sa Kapanahunan ng Biyaya at ng Lubos na Kaligtasan sa Kapanahunan ng Kaharian

VII. Ang mga Kaibhan sa Pagitan ng Daan Tungo sa Pagsisisi Mula sa Kapanahunan ng Biyaya at ng Daan Tungo sa Buhay na Walang Hanggan sa mga Huling Araw

VIII. Ang mga Kaibhan sa Pagitan ng Gawain ng Diyos at ng Gawain ng Tao

IX. Si Cristo ang Pagpapamalas ng Diyos Mismo

X. Ang mga Katotohanan Tungkol sa Kung Paano Makilala ang Diyos

XI. Ang mga Katotohanan Tungkol sa Relasyon sa Pagitan ng Diyos at ng Biblia

XII. Ang mga Katotohanan Tungkol sa Pagkarinig ng Matatalinong Dalaga sa Tinig ng Diyos

XIII. Ang Kabuluhan ng Pagkakatawang-tao ng Diyos sa China sa mga Huling Araw

XIV. Ang mga Kaibhan sa Pagitan ng Iglesia ng Diyos at ng mga Relihiyosong Grupo

XV. Paano Mahiwatigan ang Diwa ng Relihiyosong Mundo na Sumusuway sa Diyos

XVI. Ang Diyos ba ang Diyos sa Tatlong Persona o ang Nag-iisang Tunay na Diyos?

XVII. Paano Unawain ang Realidad ng Katotohanan at ang Kaalamang Teolohiko

XVIII. Ano ang Pagsunod sa Kalooban ng Diyos at Ano ang Tunay na Patotoo?

XIX. Bakit Nakaranas ng Pag-uusig ang Tunay na Daan Mula pa Noong Unang Panahon?

XX. Ang Tunay na Kahulugan ng Madala at Maitaas sa Harapan ng Luklukan ng Diyos

  • 1
  • 2
  • 3
Mga Patotoo sa Cristo ng mga Huling Araw Mga Patotoo sa Cristo ng mga Huling Araw