Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Mga Saksi kay Cristo ng mga Huling Araw

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

`

Tanong 39: Sa loob ng dalawang libong taon, nanalig ang lahat ng relihiyon na ang Diyos ay May Tatlong Katauhan, at ang Tatlong Katauhan ay isang klasikong teorya ng buong doktrinang Kristiyano. Kaya talaga bang mapanghahawakan ang interpretasyon tungkol sa “Tatlong Katauhan”? Talaga bang may Tatlong Katauhan? Bakit mo sinasabi na ang Tatlong Katauhan ang pinakamalaking pagkakamali ng iba’t ibang relihiyon?

Sagot:

Kaninong bibig ba nanggaling ang terminong Katatluhan? Ito ba ay pagsaksi sa Banal na Espiritu o ito’y sinabi Mismo ng Panginoong Jesus? O ito ba’y kabuuan mula sa natiwaling sangkatauhan? Ang terminong ito ay galing sa mga bibig ng mga tao, ito ay ibinubuod ng natiwaling sangkatauhan. Una, hindi ito sinabi ng Diyos; pangalawa, ang Banal na Espiritu ay hindiganoon magpaliwanag; pangatlo, walang apostol ang nagsabi nito, ito ay binuo ng natiwaling sangkatauhan. Samakatuwid, ang ganitong pagpapahayag ay hindi salita ng Diyos, hindi ito sinabi ng Diyos. Alam nating lahat na may iisang Diyos lang. Ang Diyos na nagkatawang-tao ay may banal na diwa. Pagkatapos Niyang makumpleto ang Kanyang gawain sa laman at magbalik sa espirituwal na mundo, magkakaroon Siya ng orihinal na pagkatao ng Diyos. Ang orihinal na pagkatao ng Diyos ay ang Espiritu, ang nagkatawang-taong Diyos ay reyalisasyon ng Espiritu sa mortal na laman, habang ang diwa ay Espiritu pa rin. Sa makatuwid, may iisang Diyos lang. Kadalasan ginagampanan Niya ang Kanyang gawain sa mga tao bilang ang Espiritu. Kapag ito’y kinakailangang gumawa bilang nagkatawang-taong Diyos, Siya ay nagkatawang-tao ngunit iyon ay sa sandaling panahon lamang. Samakatuwid, kahit paano pa ito sinabi, may iisang Diyos lang. Ang Diyos ang Espiritu. Pagkatapos Niyang makumpleto ang Kanyang gawain sa pamamagitan ng dalawang pagkakatawang-tao, hindi na Siya muling magkakatawang-tao; ang Diyos ay kasunod na magpakailanma’y magiging Espiritu. Ang tatlong persona sa iisa—ang Banal na Ama, Banal na Anak, Banal na Espiritu ay hindi talaga umiiral at ang ganitong paraan ng pananalita ay hindi gagana. Hindi kailanman sinabi ng Diyos na Siya ay iisa sa tatlong persona, hindi ito sinabi ni Jehovah na Diyos sa Lupang Tipan, hindi ito sinabi ng Panginoong Jesus bilang Diyos na nagkatawang-tao sa Bagong Tipan, sa Kanyang magkasunod na gawain, hindi ito sinabi ng Banal na Espiritu. Samakatuwid, ang pahayag na ito ay hindi talaga gagana. Paano ito ipinahayag ng Panginoong Jesus? “Na sila’y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo” (Mat 28:19). Kapag binabautismuhan nila ang mga tao, maaari nilang tawagin ang pangalan ng Ama, pangalan ng Banal na Espiritu, at maaari rin nilang tawagin ang pangalan ng Anak, ngunit tiyak na hindi nito inuugnay nang magkasama ang mga pangalan ng Ama, Anak, at Banal na Espiritu, hindi ito ang ibig nilang sabihin. Mali para sa mga tao ng relihiyon na gawin ang pahayag na ito sa isang pormula. Dahil sa panahong iyon maraming mga tao ang hindi sigurado sa pagkakakilanlan ng Panginoong Jesus, pinayagan sila ng Panginoong Jesus na tawagin ang pangalan ng Ama. Ngunit sa katunayan noong ang mga tao ay sigurado na si Jesus ang Panginoon, na Siya ang Diyos na nagkatawang-tao, maaari na nilang direktang tawagin ang pangalan ni Jesus. Hindi na nila kailangang tawagin ang pangalan ng Ama, at mas lalong hindi na nila kailangang tawagin ang pangalan ng Banal na Espiritu. Samakatuwid, may dahilan kung bakit sinabi ng Diyos ang mga salitang iyon noong panahong iyon, dahil maraming mga tao ang hindi tinanggap ang Panginoong Jesus, ni hindi nila kinilala ang Panginoong Jesus. Samakatuwid, nagsabi Siya ng mga naturang salita na mas madaling intindihin at tanggapin ng mga tao, ngunit nang makita ng mga tao ng relihiyon ang pagtawag sa tatlong mga pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu bilang pormula, kung gayon kaninong pangalan ang kanilang tinatawag? Nagkamali ang mga tao, sapat na ang isang pangalan at iyon ang pagtawag sa pangalan ni Jesus. Si Jesus ang Ama, dati nang iisa ang Ama at ang Anak, hindi ba’t ganoon nga? Ang sinumang tumatawag sa mga pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu ay hindi naiintindihan ang espiritu, mali ang pagkakaintindi niya sa mga salita ng Panginoong Jesus; tama ba ang naturang paliwanag o hindi? Ito’y tumpak na tumpak. Bakit hindi naiintindihan ng natiwaling sangkatauhan ang salita ng Diyos, at sa isang kumpas hatiin ang Diyos dito sa tatlong bahaging ito? Ito’y dahil walang mga kakayahan ang tao para maintindihan ang katotohanan. Samakatuwid, noong magsalita ang Diyos na nagkatawang-tao sa sangkatauhan, nagkaroon ng ilang mga problema, at kinailangan Niyang sabihin na maaaring tawagin ng mga tao ang pangalan ng Ama, na maaari rin nilang tawagin ang Anak kung ito ay kanilang matatanggap, at ayos din naman para sa mga yaong talagang hindi kayang tanggapin ito para tawagin ang pangalan ng Banal na Espiritu. Makikita natin ang kaluwagan ng Diyos tungo sa tao at mababatid din natin ang konsiderasyon ng Panginoong Jesus para sa kahinaan at kamangmangan ng mga tao. Tungkol sa bagay na ito, ang Diyos ay hindi partikular at dapat nating maintindihan ang ibig sabihin ng Diyos.

mula sa “Mga Sagot sa mga Tanong mula sa Iba’t Ibang Lugar tungkol sa Pangangaral ng Ebanghelyo” sa Maliligtas Lamang ang Isang Tao Kapag Nanalig Siya sa Makapangyarihang Diyos

Sinundan:Tanong 38: Nitong nakalipas na mga taon, namanglaw nang namanglaw ang iba’t ibang sekta at denominasyon sa iba’t ibang relihiyon, nawala ang orihinal na pananampalataya at pagmamahal ng mga tao people at lalo’t lalo silang naging negatibo at mahina. Nakikita rin namin ang panlalata ng espiritu at nadarama namin na wala kaming maipangaral at na nawala sa aming lahat ang gawain ng Banal na Espiritu. Pakisabi sa amin, bakit napakapanglaw ng lahat ng relihiyon? Talaga bang kinamumuhian ito ng Diyos at iwinaksi na ito ng Diyos? Paano namin dapat unawain ang pagsumpa ng Diyos sa iba’t ibang relihiyon sa Aklat ng Pahayag?

Sumunod:Tanong 41: Nakita na namin online ang maraming pananalita ng pamahalaang Chinese Communist at iba’t ibang relihiyon na pinipinsala, sinisiraang-puri, inaatake at sinisira ang pangalan ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos (tulad ng nangyaring “5.28” sa probinsya ng Zhaoyuan, Shandong). Alam din namin na napakahusay ng CCP sa pagsisinungaling at pagbubulaan at pagbabaluktot ng mga katotohanan para linlangin ang mga tao, at napakahausay sa pamiminsala, pag-atake at paghusga sa mga bansang kaaway nito, kaya kailangan ay hindi talaga paniwalaan ang anumang sinasabi ng CCP. Pero marami sa mga bagay na sinabi ng mga pastor at elder ng iba’t ibang relihiyon ang kapareho ng mga bagay na sinasabi ng CCP, kaya paano ba talaga namin mahihiwatigan ang mga salitang mapanirang-puri, at nakakasira ng pangalan na nagmumula sa CCP at sa iba’t ibang relihiyon?

Baka Gusto Mo Rin