Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Ang Pagpili sa mga Tamang Pinuno ay Napakahalaga sa Piniling Bayan ng Diyos sa Pagpasok sa Tamang Landas tungo sa Paniniwala sa Diyos

Kailangan nating maging malinaw: Ang gawain ng Diyos sa mga huling araw ay ang gawain ng pagliligtas at pagperpekto sa sangkatauhan. Ito ay lubos na gawain ng pag-akay sa sangkatauhan patungo sa katotohanan. Kung ang mga taong naglilingkod sa Diyos ay hindi marunong makiisa sa gawain ng Diyos, hindi nila makakayang gampanan ang kalooban ng Diyos at maaabala lamang nila ang gawain ng Diyos. Ang pinakamaigting na pangangailangan ng gawain ng Diyos ng pagliligtas at pagpeperpekto sa sangkatauhan, ay palaguin at sanayin muna ang isang pangkat ng mga namumukod-tanging tao na matalino, may kakayahan, at umaayon sa mga intensyon ng Diyos upang akayin ang piniling bayan ng Diyos patungo sa katotohanan. Kung ang mga pangunahing pinuno ng tahanan ng Diyos ay hindi namumukod-tangi, matalino, at may kakayahan, maaantala nito ang piniling bayan ng Diyos na makapasok sa katotohanan at mahahadlangan ang pagsasakatuparan ng gawain ng Diyos na iligtas ang sangkatauhan mula sa pagkakamit ng inaasahang resulta. Nakikita na natin ngayon na ang piniling bayan ng Diyos ay mabagal sa pagpasok sa katotohanan at ang kanilang mga disposisyon sa buhay ay hindi nagbago, at karamihan sa kanila ay may mga alinlangan patungkol sa gawain ng Diyos hanggang sa ngayon.

Paano makakatayo nang matatag ang mga taong may ganitong tayog sa harap ng mabibigat na pagsubok? Walang dudang ito’y dahil ang pagpasok ng katotohanan sa mga pinuno at manggagawa sa lahat ng antas sa iglesia ay napakababaw, ang kanilang kakayahan ay masyadong maliit, at hindi nila kayang pasanin ang mabigat na pananagutan, kaya hindi sila angkop na magamit ng Diyos. Ipinapakita nito na ang pagpili ng mga tamang miyembro para sa mga grupong tagapagpasiya na pang-pastor at pang-distrito ay lubhang mahalaga! Kung ang isang lugar ay walang mahusay na grupong tagapagpasiya na pang-pastor at pang-distrito, hindi makakapasok ang piniling bayan ng Diyos sa tamang landas tungo sa paniniwala sa Diyos. Ito ay katotohanang walang makatatanggi.

Dahil ang mga tao ay hindi ganap na malalim noong mga nakalipas na panahon, pagdating sa pagbuo ng mga grupong tagapagpasiya na pang-pastor at pang-distrito, ang mga napiling miyembro ay halos karaniwan ang kalibre, mabababaw ang karanasan, at hindi pa natatamo ang katotohonan, kung kaya’t ang kanilang gawa ay hindi nagbunga at nagpatibay sa piniling bayan ng Diyos. Ang pagpili ng angkop na mga miyembro para sa mga grupong tagapagpasiya na pang-pastor at pang-distrito ay nakakaapekto kung ang piniling bayan ng Diyos ay makakapasok sa tamang landas ng paniniwala sa Diyos. Ang pagpili ng mga maling miyembro para sa mga grupong tagapagpasiya na pang-pastor at pang-distrito ay nakakaapekto sa pagpasok sa katotohanan ng piniling bayan ng Diyos sa buong lugar.

Ang mga miyembro ng mga grupong tagapagpasiya na pang-pastor at pang-distrito ay kailangang karapat-dapat na mapalago, mga taong matatalino at mahuhusay. Ang mga ganitong antas ng tao lamang ang makakapasok sa katotohanan sa lalong madaling panahon at makakagawa nang matino ng gawain ng tahanan ng Diyos. Kung wala sa kanila ang anyo ng isang tagapatnubay na matalino at mahusay, hindi sila maaaring maging miyembro ng grupong tagapagpasiya na pang-pastor. Ang mga taong kayang pumatnubay sa gawain ay dapat na matalino at mahusay, madaling naiintindihan ang katotohanan, may pakiramdam sa katarungan, at kaaya-aya. Kapag ang mga taong may mga ganitong katangian ay napalago at nasanay sa loob ng ilang taon at nauunawaan ang mga katotohanang dapat nilang maangkin, sila ay nagiging angkop sa paggamit ng Diyos. Ngayon ilan sa mga miyembro ng mga grupong tagapagpasiya na pang-pastor at pang-distrito ay may karaniwang kalibre lamang at hindi nila kayang patnubayan ang gawain. Ang mga ganitong antas ng tao ay hindi angkop sa pagiging miyembro ng mga grupong tagapagpasiya na pang-pastor at pang-distrito at maaari lamang magsilbi bilang alalay. Ito ay dahil kung ang kalibre ng isang tao ay karaniwan at wala silang likas na kakayahan sa pagbuo at pangunguna, hindi sila maaaring maging kagamit-gamit kahit gaano pa sila palaguin. Ang pagiging kagamit-gamit ng isang tao ay nakadepende una sa kanilang likas na kalibre at ikalawa sa pagpapalago. Hindi ba ninyo ito nakikita nang malinaw?

Kahit ang pagsanay sa mga asong bantay ay nangangailangan na piliin ang higit na magaling, kaya paano magiging mas mababa ang pagpapalago at pagpili sa mga miyembro ng grupong tagapagpasiya na pang-pastor at pang-distrito? Ito ay pagpapalago sa mga taong kayang patnubayan ang gawain at isakatuparan ang kalooban ng Diyos. Iyon lamang may ganitong uri ng kalibre ang maaaring kumilos nang nag-iisa matapos ang isa o dalawang taon na sila’y maliwanagan ng Banal na Espiritu, at mapalago at magabayan ng iba. Ang mga tao na karaniwan ang mga kalibre ay hindi kayang pumatnubay sa gawain kahit gaano pa nila hanapin ang katotohanan o magabayan ng iba. Ibig sabihin, ang likas na kalibre ng isang tao ang pinakamahalagang sangkap. Ang mga taong nais gawing perpekto ng Diyos ay dapat munang may mataas na kalibre, sapagkat kung ang kanilang kalibre ay karaniwan, hindi sila makakapasok sa napakalalim na katotohanan. Ang kalibre ng isang tao ang magpapasiya sa lalim ng kanyang pagpasok patungo sa katotohanan at kung matatamo nila ito. Samakatuwid, una sa lahat ang kalibre pagdating sa pagsasanay sa mga taong papatnubay sa gawain. Ang kalibre ay particular na nagiging mas mahalaga kapag pinauunlad ang mga taong kayang pumatnubay sa gawain. Alinsunod dito, dapat piliin ng tahanan ng Diyos ang mga taong may pinakamataas na kalibre para maging miyembro ng mga grupong tagapagpasiya na pang-pastor at pang-distrito. Ang pagkakaroon ng mataas na kalibre ang pinakaunang sangkap, at sinusundan ito ng pagkakaroon ng diwa ng katarungan at paghanap sa katotohanan. Kung titingnan ang pamumuno at pagiging kaaya-aya, ang mga bagay na ito ay nakapaloob na sa pagkakaroon ng mataas na kalibre.

Ang pagkakaroon ng mataas na kalibre ay tumutukoy sa kakayahang tumugon nang mabilis, maunawaan ang katotohanan nang mabilis, at kakayahang manguna at pagiging kaaya-aya.

Saklaw ng pagkakaroon ng mataas na kalibre ang mga bagay na ito. Ang pagkakaroon ng mabuting pagkatao ay tumutukoy sa pagkakaroon ng diwa ng katarungan, pagkagusto sa mga positibong bagay, pagmamahal sa katotohanan, pagiging handa sa paggawa ng mabubuting gawa, at pagiging mahabagin. Ang mga ito ang katangian ng pagkakaroon ng mabuting pagkatao. Ang mga taong may natatanging talento, o mga taong kayang pumatnubay sa gawain ay kinakailangang maabot itong dalawang kalagayan. Kung ang isang tao ay karaniwan lamang pagdating sa dalawang kalagayan na ito, sila ay puwede lamang sanayin upang maging manggagawa o mababang pinuno ng iglesia. Iyon lamang kapansin-pansin sa pag-abot nitong dalawang kalagayan ang maaaring palaguin upang maging miyembro ng grupong tagapagpasiya na pang-pastor at pang-distrito. Kung ang kalibre ng isang tao ay karaniwan, kahit gaano pa sila gabayan, hindi nila magagawang mangasiwa o pumatnubay sa gawain nang sila lang. Dahil ang gawain ng tahanan ng Diyos ay gawain ng paggabay sa mga tao patungo sa katotohanan at tuwirang kasama ang pagpapalit ng kanilang disposisyon, at dahil ang mga karanasan, kapaligiran, at kinagisnan ng bawat tao ay iba-iba, iyon lamang may malinaw na pagkaunawa sa katotohanan ang makakakilatis ng tama at magagamit ang katotohanan para malutas ang mga suliranin. Sa kabilang banda, napakahirap para sa mga taong may karaniwang kalibre ang magkaroon ng malinaw na pagkaunawa sa katotohanan, lalo pa na magamit ang katotohanan at matalastas ang mga panuntunan. Samakatuwid, hindi madali para sa mga taong may karaniwang kalibre ang maaninag ang mga bagay-bagay, at sila’y kumikilos lamang sa pamamagitan ng pagsunod sa mga alituntunin. Paano papatnubayan ng mga ganitong tao ang gawain? Ang mga taong tunay na kayang pumatnubay sa gawain ay kayang maaninag ang katotohanan kahit mula sa labas, at kayang magmasid nang malinaw kahit wala mismo sa kalalagayan. Ito ang ibig sabihin ng “makilala ang buo sa pamamagitan ng pagmamasid sa bahagi.” Madali para sa mga taong may mahinang kalibre na maloko at malinlang ni Satanas. Magiging napakahirap para sa kanila ang mangasiwa kung mayroon na talagang mga anticristo na may samut-saring katusuhan na bumubulabog sa iglesia. Kaya nga paano nila matatalo si Satanas at mapagtatanggol nang husto ang piniling bayan ng Diyos? Ang pagpasok ng katotohanan sa maraming pinuno at manggagawa ngayon ay may kahinaan at lahat sila ay nahihirapang pakiramdaman ang mga tao. Ito ay may kaugnayan sa kanilang kalibre at karanasan. Tiyak na ang mga taong may mataas na kalibre ay mabilis mapabuti, habang napakahirap naman para sa mga taong mababa ang kalibre na magampanan ang mga hinihingi ng Diyos. Ang tahanan ng Diyos ay gumagamit ng mga tao batay sa kanilang mga kakayahan at walang sinumang kinikilingan.

Siguradong kayang makaunawa ng iba ang mga taong may mataas na kalibre. Habang tumataas ang kakayahan ng isang tao na makaunawa ng iba, tumataas din ang kanilang kalibre. Wala talagang makakasiguro na laging isandaang porsiyentong tumpak ang kanyang pagkaunawa sa mga tao. Kinakailangan lang ng isa na makasama niya ang mga tao ng isa o dalawang taon para maintindihan niya sila. Kung hindi makaunawa ng kapwa ang isang tao kahit na sila’y magkasama ng isa o dalawang taon, pinapatunayan nito na mababa ang kalibre ng tao. Kung ang isang tao ay may mataas na kalibre, kahit dalawa sa tatlong taong pinili nila ay naaangkop. Kahit na mababaw lang ang karanasan ng taong may mataas na kalibre, kaya pa rin nilang makita ang 80 hanggang 90 porsiyento ng kalooban ng ibang tao. Siyempre, hindi kaya kahit ng taong may mataas na kalibre na pumili ng mga tamang tao sa lahat ng oras. Kung makahawak ng kapangyarihan sa iglesia ang isang maling tao o anticristo, sino ang makakaalam kung ilan sa piniling bayan ng Diyos ang mawawasak dahil sa kanila? Nakikita ba ninyo kung gaano katindi ang suliraning ito? Kung ang isang taong may mababang kalibre ang pumatnubay sa gawain ng tahanan ng Diyos, magiging napakadali para sa mga huwad na Cristo at anticristo ang pabagsakin at siraan sila. Gaano kalaking kapahamakan ang idudulot nito sa piniling bayan ng Diyos? Pag-isipan ninyong mabuti ang suliraning ito! Paano magiging miyembro ng grupong tagapagpasiya na pang-pastor ang isang tao kung hindi sila marunong kumilatis at pumili ng mga tamang tao?

Ang miyembro ng grupong tagpagpasiya na pang-pastor ay kinakailangang marunong pumatnubay sa gawain, at alam din kahit papaano kung paano piliin at gamitin nang wasto ang mga tao at walang pagkakamali. Kung magtaglay ng katotohanan ang ganitong tao at magawa nilang pabagsakin ang mga anticristo at lutasin ang gawa ng ibat-ibang masasamang espiritu, doon lamang masisiguro na makakapasok sa tamang landas ng paniniwala sa Diyos at maliligtas ang piniling bayan ng Diyos. Hindi ito kayang makamit ng mga taong hindi marunong pumatnubay sa gawain. Hindi ito kakayanin ng mga taong karaniwan ang kalibre kahit gaano pa sila palaguin. Ito ay dahil magagabayan lamang ang mga tao patungo sa katotohanan kung ang mga suliranin ay malulutas sa pamamagitan ng katotohanan. Paano malulutas ng mga tao ang mga suliranin kung tagasunod lang sila ng mga panuntunan? Simula ngayon, lahat ng miyembro ng grupong tagpagpasiya na pang-pastor ay dapat tumanggap ng pagpupungos at pakikitungo at humarap sa ilang mapapait na pagsubok. Kinakailangan ninyong matutunan na maging maunawain sa mga intensyon ng Diyos. Huwag magsawalang kibo at maging mahina dahil ang mga minamahal lang ng Diyos ang Kanyang dinidisiplina. Dapat alam ninyong suklian ang Diyos sa Kanyang pag-ibig, magtrabaho nang maigi upang tuparin ang mga ipinagkatiwala ng Diyos, at lubusang sumunod sa mga pagpapatakbo at pagsasaayos ng Diyos. Ito ang inaasahan ng Diyos sa atin.

Agosto 28, 2007

Sinundan:Mga Pamantayan sa Pagsukat ng Mabubuti at Masasamang Tao

Baka Gusto Mo Rin