Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Mga Himno ng Salita ng Diyos

Mga Himno ng Salita ng Diyos

Mga Kategorya ng Himno

hymns-of-experience
Mga Himno ng Karanasan sa Buhay
Pinakabagong mga Himno
Pinakabagong mga Himno

Iba pang mga Album

Pagkilala sa Diyos
Pagkilala sa Diyos
Pagpapatotoo sa Diyos
Pagpapatotoo sa Diyos
Pagpuri sa Diyos
Pagpuri sa Diyos
Mga Patotoo tungkol sa Ebanghelyo
Mga Patotoo tungkol sa Ebanghelyo
Mga Karanasan sa Buhay
Mga Karanasan sa Buhay

Mga Mood

Dakila at Taimtim
Dakila at Taimtim
Madamdamin
Madamdamin
Liriko
Liriko
Masaya
Masaya
Masigasig
Masigasig
Nakakarelaks
Nakakarelaks

Mga Himno ng Salita ng Diyos

Ang Nagkatawang-taong Diyos Inaakay ang Tao sa Isang Bagong Kapanahunan Talikuran ang mga Paniwala sa Relihiyon para Magawang Perpekto ng Diyos Ang Kabuluhan ng Pagpapakita ng Diyos Ang Inaasahan ng Diyos sa Sangkatauhan ay Hindi Kailanman Nagbago Ang Lahat ng Sansinukob Ay Bago sa Kaluwalhatian ng Diyos Sa Pagkatakot Lang sa Diyos na Malalayuan ang Kasamaan Mga Prinsipyo ng Pagkilos para sa mga Mananampalataya Kahit Ano ang Kanyang Ginagawa, Ang Kahuli-hulihang Layon ng Diyos ay Kaligtasan Ang Tanging Nais ng Diyos ay Makinig at Sumunod ang Tao Ang Pamumuhay Upang Isagawa ang Kalooban ng Diyos ang Pinaka-makahulugang Buhay Ang Layunin sa Likod ng Mga Kaayusan ng Diyos para sa Tao Dalawang Libong Taon ng Pananabik Ang Kahulugan ng Dasal Ang Tungkulin ng Isang Tao'y Ginawa Para sa Kanyang Bokasyon Pag-ibig ng Diyos ang Pinakatunay Ang Diyos ay Tahimik na Nagbibigay sa Lahat Pag-aalay ng Pinakamahalagang Sakripisyo sa Diyos Isang Ilog ng Tubig ng Buhay Hindi Magbabago ang Intensiyon ng Diyos sa Pagligtas ng Tao Tanging mga Kapalagayang-loob ng Diyos ang Karapat-dapat sa Paglilingkod sa Kanya Tungkulin ng Tao ang Sumaksi para sa Diyos Paano Maglakad sa Landas ni Pedro Ang Landas sa Paghahanap ng Katotohanan Ang Diyos ay Naghihintay na Makakuha ng Pangkat ng mga Sumasaksi sa Kanya Luwalhati ng Diyos Namamalagi sa Lahat ng Nilikha Ang Paghatol at Pagkastigo ng Diyos ay Upang Iligtas ang Tao Ipapanumbalik ng Diyos ang Kahulugan ng Kanyang Paglikha ng Tao Ang Dapat Hanapin ng mga Naniniwala sa Diyos Ang Wangis ng Isang Tunay ng Tao Ang mga Bunga ng Pagpapatahimik sa Iyong Puso sa Harap ng Diyos Ang Diwa ni Cristo ay ang Diyos Ibabalik ng Diyos ang Dating Estado ng Paglikha Ang Disposisyon ng Diyos Ay Mataas at Dakila Lahat ng mga Tao ng Diyos ay Naglalabas ng Kanilang mga Damdamin Ang Nilikha'y Dapat Sakop ng Mga Pagsasaayos ng Diyos Paano Magtatag ng Normal na Pakikipag-ugnayan sa Diyos Magsasaya't Magpupuri sa Diyos ang Buong Daigdig Dapat Ilagay Mo ang Paniwala sa Diyos Higit sa Lahat Ang Awtoridad ng Diyos ay Simbolo ng Kanyang Pagkakakilanlan Iba't-ibang Lugar ng Kapahingahan para sa Diyos at sa Tao Ang Diyos Nagkatawang-tao ng mga Huling Araw ay Pangunahing Ginagawa ang Gawain ng mga Salita Kilalang-kilala ni Pedro ang Diyos Matutong Tingnan ang Mga Bagay Ayon sa Salita ng Diyos Kung Kilala lang Ninuman ang Diyos Matatakot Siya sa Diyos at Lalayuan ang Kasamaan Ibibigay Mo Ba sa Diyos ang Pag-ibig sa Iyong Puso Yaong Tumatanggap ng Bagong Gawa ay Pinagpala Ang Diwa ng Diyos ay Puno ng Dangal Ang mga Taong Natamo ng Diyos ay Nagtataglay ng Realidad Walang Gustong Umunawa sa Diyos Nais ng Diyos ang Tunay na Puso ng Tao Nadama N'yo na ba ang Mga Inaasam ng Diyos para sa Inyo? Alam Mo ba ang Iyong Misyon Ang Tagumpay o Kabiguan ay Nakasalalay sa Paghahabol ng Tao Dapat Sundin ng Nilikha ng Diyos ang Kanyang Awtoridad Ang Totoong Kahulugan ng Salita ng Diyos ay Hindi Kailanman Nauunawaan Ang Gawain ng Paghatol sa mga Huling Araw ay Upang Wakasan ang Kapanahunan Ang Landas para Malaman ang Awtoridad ng Diyos Sa Pagsasabuhay lang ng Realidad Makasasaksi Ka Ang Saloobin ni Job Tungo sa mga Pagpapala ng Diyos Ang Orihinal na Sangkatauhan ay mga Buhay na Katauhang may Espiritu Nais ng Diyos na Iligtas ang Tao Hangga't Maaari Ibigay ang Iyong Puso sa Diyos Upang Makamit ang Kanyang Pagsang-ayon Paano Dapat Lumakad ang Tao sa Landas ng Diyos Hangaring Mahalin ang Diyos Kahit Gaano Kalaki ang Iyong Pagdurusa Ang Babala ng Diyos sa Tao Ang Pagsasagawa ng Katotohanan ay Nangangailangan ng Tunay na Kabayaran Ang Kailangang Landas sa Pagkatakot sa Diyos at Paglayo sa Kasamaan Purihin ang Diyos na Nagbalik nang Matagumpay Ang Kahihinatnan ng Pag-iwas sa Paghatol Ang Pinahahalagahan ng Diyos ay ang Puso ng Tao Tanging mga Taong may Gawain ng Banal na Espiritu ang Magagawang Perpekto Dumako sa Sion na may pagpupuri Ang Gawain ng Diyos na Salungat sa Mga Pagkaintindi ng Mga Tao ay Mas Nagpeperpekto sa Kanila Yaong Mga Nagmamahal sa Salita ng Diyos ay Pinagpapala Ang Kalooban ng Diyos ay Hindi Kailanman Magbabago Tularan ang Panginoong Jesus Umaasa ang Diyos na ang Sangkatauha'y Patuloy na Mabuhay Ang mga Naninindigan sa Kapighatian ang mga Mananagumpay Dapat Hangarin Mong Magkaroon ng Kusang-loob na Pag-ibig sa Diyos Ang Paghatol ng Salita ng Diyos Ay Upang Iligtas ang Tao Ang Paghatol ng Diyos ay Pag-ibig Ang Tanging Nais ng Diyos Nakahanda Ka Bang Maging Isang Patotoo para sa Diyos Nakapa-kaunting Tao ang Kaayon ng Diyos Mas Nakikilala ng mga Tao ang Diyos sa Gawain ng mga Salita Ang Pag-ibig ng mga Tao ay Nagiging Malinis Lamang sa Gitna ng Pagdanas ng Kadalisayan Ibang Panahon, Ibang Gawaing Banal Ang mga Mananagumpay ay ang mga Taong Nagbibigay ng Umaalingawngaw na Pagsaksi para sa Diyos Ang Matuwid na Disposisyon ng Diyos ay Natatangi Ang Pagbabago sa Disposisyon ay Hindi Nahihiwalay sa Totoong Buhay Dapat Mong Tanggapin ang Pagmamasid ng Diyos sa Lahat ng Ginagawa Mo Ang Diyos ay nasa Langit at Nasa Lupa Rin Pagtahimik sa Harap ng Diyos Panindigan ang Dapat Gawin ng Tao Ang Makahulugang Ibig Sabihin ng Poot ng Diyos Ano ang Inyong Naibigay-ganti sa Diyos Mas Isinasagawa Mo ang Katotohanan Mas Mabilis ang Iyong Pag-unlad sa Buhay Liliwanagan at Paliliwanagin ng Diyos Yaong Mga Naghahanap ng Katotohanan Pinagpala ang Salinlahi ng mga Huling Araw Sinusundan Mo Ba ang Kasalukuyang Gawain ng Diyos Paano Mo Dapat Tratuhin ang Iyong Sariling Mga Salita at Pagkilos Lahat ng Hiwaga ay Nailantad Na Hindi Kayang Arukin ng Sinuman ang Awtoridad at Kapangyarihan ng Diyos Ang Pagsasagawa ng Pagtalikod sa Laman Piniperpekto ng Diyos ang Tao sa Pamamagitan ng Mga Salita sa Kapanahunan ng Kaharian Piniperpekto ng Diyos ang Tao sa Pamamagitan ng Mga Salita sa Kapanahunan ng Kaharian Awit Ng Mga Mananagumpay Kinakailangan ng Gawain ng Banal na Espiritu ang mga Pagbabago sa Disposisyon Ang Ugat ng Pagkalaban at Pagsuway ng Tao sa Diyos Sundan Bagong Gawain ng Banal na Espiritu Para Papuri ng Diyos Matamo Ang Panahong Nawala ay Hindi na Kailanman Darating Muli Walang Nakauunawa sa Maalab na Nais ng Diyos na Iligtas ang Tao Ang Epekto ng Dalanging Tunay Kailangan ang Pananampalataya sa mga Pagsubok Kailangan ng Masamang Sangkatauhan ang Pagliligtas ng Nagkatawang-taong Diyos Dapat Mong Iwan ang Lahat para sa Katotohanan Ang Dapat Itaguyod ng mga Kabataan Ang Katotohanan ang Pinakamataas sa Lahat ng Talinghaga ng Buhay Dinala na ng Cristo ng mga Huling Araw ang Panahon ng Kaharian Ibinibigay ng Diyos sa Tao ang Kailangan Nila Ayon sa Kanilang mga Pagsamo Ang Tunay na Pagpapamalas ng Awtoridad ng Manlilikha Punuin ang Iyong Buhay ng Salita ng Diyos Lahat ng Bagay ay Nabubuhay sa mga Patakaran at Batas na Itinakda ng Diyos Diyos ang Nagpapasiya sa Katapusan ng Tao Batay sa Kung Taglay Nila ang Katotohanan Pinupuno ng Gawa ng Diyos ang Malawak na Kalawakan ng Sansinukob Ang Kaharian ng Diyos ay Itinatatag sa mga Tao Ang Pagkilos ng Gawain ng Diyos sa Sansinukob Sino ang Nakaayon sa Diyos Paano Mo Sasalubungin Pagbalik ni Jesus Ang Diwa ng Gawain ng Paglupig Tahimik na Dumarating ang Diyos sa Gitna Natin Ang Katotohanan ng Bunga ng Kasamaan ng Tao na gawa ni Satanas Sangkatauhan at Diyos Magkabahagi sa Ligaya ng Pagkakaisa Sa Pagsunod Lamang sa Gawain ng Banal na Espiritu Makasusunod Hanggang Wakas Paglapastangan sa Espiritu ang Pagtanggi sa Wakas-ng-Panahong Cristo Ang Huling Kailangan ng Diyos sa Tao Ang Awtoridad ng Diyos ay Natatangi Ang Layunin ng Pagkakatawang-tao ng Diyos sa mga Huling Araw Yaong mga Hindi Isinasagawa ang mga Salita ng Diyos ay Maaalis Ang Diyos ay Lumilikha ng mas Magandang Bukas para sa Sangkatauhan Tumindig, Makipagtulungan sa Diyos Ang Diyos na Nagkatawang-tao ay Pinaka-kaibig-ibig Ang Tunay na Kahulugan ng "Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao" Ang Pagsasagawa ng mga Salita ng Diyos at Pagpapalugod sa Diyos ang Unahin Kayhirap ng Gawain ng Diyos Ibigay ang Buong Sarili Mo sa Gawain ng Diyos Ang Ginagawang Perpekto ng Diyos ay ang Pananampalataya Ipinapahayag ni Cristo ang Kabuuan ng Espiritu Paanong Hindi Malulungkot ang Diyos Ang mga Pagpapahayag ni Pedro ng Pag-ibig sa Diyos Ang Mensahe ng Diyos Dapat Ninyong Pahalagahan ang mga Pagpapala sa Kasalukuyan Nagpapakasakit ang Diyos para Iligtas ang Tao Gaano Kahalaga Ang Pagmamahal ng Diyos sa Tao Tinuturing ng Diyos ang Tao Bilang Kanyang Pinakamamahal Walang Nakababatid sa Pagdating ng Diyos Mga Simbolo ng Tagumpay ng Diyos Ang Diyos sa Laman Ang Gumagawa ng Panlulupig sa Buong Sangkatauhan Paano Pinamamahalaan ng Diyos ang Lahat ng mga Bagay Ang Layunin ng Gawaing Pamamahala ng Diyos Si Kristo ng Huling Mga Araw ay Naghahatid ng Landas ng Walang-Hanggang Buhay Ang Pangwakas na Bunga na Layong Makamit ng Gawain ng Diyos Tanging Ang Lumikha ang May Awa sa Sangkatauhang Ito Ang Simbolo ng Disposisyon ng Diyos Ang Ating Diyos ay Makapangyayari Bilang Hari Ang Kahalagahan ng Pamamahala ng Diyos sa Sangkatauhan Sa Pagkakatawang-tao lamang ng Diyos magiging katiwala Niya ang tao Paano Hahanapin mga Bakás ng Diyos Bukas na Pangangasiwa ng Diyos sa Sansinukob Ang Nagkatawang-taong Diyos ay Napakahalaga sa Sangkatauhan Tunay na Kahulugan ng Pananampalataya sa Diyos Ang Pag-iral ng Sangkatauha’y Nakasalalay sa Diyos Umaasa ang Diyos na Makamit ang Totoong Pananampalataya't Pag-ibig ng Tao Para sa Kanya Awa ng Diyos sa Sangkatauhan Ang Nagkatawang-Taong Diyos Ay Di-karaniwang Tao Diyos Lamang ang May Landas ng Buhay Bumababa Ang Diyos Nang May Paghatol Alam Mo Ba ang Pinagmumulan ng Buhay na Walang Hanggan? Ang Diyos ay Nagpakita sa Silangan ng Mundo Nang May Kaluwalhatian Sa mga Huling Araw Pangunahing Tinutupad ng Diyos ang Lahat sa Pamamagitan ng Salita Ang Paghihinagpis ng Makapangyarihan Ang Pinakadakilang Pagpapala na Ipinagkakaloob ng Diyos sa Tao Nagkatawang-tao ang Diyos Upang Talunin si Satanas at Iligtas ang Buong Sangkatauhan Ang Awtoridad at Kapangyarihan na Ipinapakita ng Diyos Nang Nagkatawang-tao Kakanyahan ng Diyos Tunay na Umiiral Ang Gawain ng Katawang-tao at ng Espiritu ay may parehong Diwa Ang Sangkatauhang Namumuhay sa Ilalim ng Awtoridad ng Diyos Ang mga Resulta ng Gawain ng Diyos sa mga Huling Araw ay Nakamit sa Pamamagitan ng Salita Alam Mo ba ang Katunayan ng Soberanya ng Diyos sa Pantaong Tadhana? Alaga ng Diyos ang bawat tao sa lahat ng paraan Mapalad ang mga Nagmamahal sa Diyos Tanging Landas ng Sangkatauhan Upang Makapasok sa Kapahingahan Walang Makakagawa ng Gawain ng Diyos sa Lugar Niya Ang Panloob na Kahulugan ng Gawain ng Paglupig Sa pamamagitan lamang ng Paggawa sa katawang tao Makukuha ng Diyos ang Sangkatauhan Hanap ng Diyos ang Mga Uhaw sa Kanyang Pagpapakita Ang Tunay na Pananalig Ay Nagmumula Lamang sa Pagkilala sa mga Gawa ng Diyos Ang Layunin ng Gawaing Pamamahala ng Diyos ay Upang Iligtas ang Sangkatauhan Ang Pag-ibig at Kakanyahan ng Diyos ay Palaging Walang Pag-iimbot Kung Malaki Man O Maliit, Lahat Ng Bagay Ay May Halaga Kapag Sumusunod Sa Daan ng Diyos Dalanging Tunay Yamang Inililigtas ng Diyos ang Tao, Siya'y Lubos Niyang Ililigtas Magkakaroon Lamang ng Magandang Kapalaran ang Tao Kung Sila'y Sasamba sa Tunay na Diyos Dinala na ng Diyos ang Kanyang Kaluwalhatian sa Silangan Ang Mga Salita ng Diyos ay ang Paraan na Dapat Panatilihin ng Tao Ang Pangangalaga ng Diyos ay Laging Kasama ng Sangkatauhan Ang Diwa ni Cristo ay Nalalaman sa Gawa't Pagpapahayag Niya Ang Tunay na Pinakadiwa ng Awtoridad ng Maylikha Ganap na Inilalagay ng Diyos ang Kanyang Pag-asa sa Tao Pinahahalagahan ng Diyos Yaong Nakikinig at Sumusunod sa Kanya Tunay ng Binayaran ng Diyos ang Halaga para sa Kaligtasan ng Tao Ang Banal na Katawang Espirituwal ng Makapangyarihang Diyos ay Nagpakita Sino ang Nakilala ang Diyos sa Katawang-tao Ang mga Nalinis lang ang Makakapasok sa Kapahingahan Ang Kabuluhan ng Dalawang Pagkakatawang-tao ng Diyos Bumagsak Na Ang Dakilang Babilonia Tanging Kung ang Diyos ay Naging Katawang-tao sa mga Huling Araw Maaring Iligtas Niya ang Sangkatauhan Mas Gumugulang ang mga Tao ng Diyos, mas Bumabagsak ang Malaking Pulang Dragon Tunay ngang Dumating ang Diyos sa Gitna ng Mga Tao Paano Mo Dapat Salubungin ang Pagbabalik ni Cristo ng mga Huling Araw? Ang mga Taong Nakamit ng Diyos ay Magtatamasa ng mga Pagpapalang Walang-Hanggan Ang Pagiging Totoo at Kaibig-ibig ng Diyos Dalisay na Pag-ibig na Walang Dungis Silang Sumusunod sa Diyos na Nagkatawang-tao‘y Magagawang Perpekto Gumagawang Tahimik ang Diyos sa Katawang-tao Upang Iligtas ang Sangkatauhan 'Pag Binuksan Mo'ng Puso Mo sa Diyos Ang Saloobin ng Diyos sa Tao Naibibigay ng Diyos ang Lahat ng Pag-ibig Niya sa Sangkatauhan Kalooban ng D'yos Nabuksan na sa Lahat D'yos Nagkatawang-tao upang Iligtas ang Sangkatauhan Magbigay-pansin sa Kapalaran ng Sangkatauhan Yaong Ililigtas ng Diyos ay Kauna-unahan sa kanyang Puso Hinahangad ng Diyos na Mas Marami pang Tao ang Magkamit ng Kanyang Kaligtasan Walang Makahahadlang sa Gawain Ng Diyos Walang Kapangyarihan ang Makakapigil sa Nais ng Diyos na Makamit Ang Pagpapakumbaba ng D'yos ay Kaibig-ibig Awit Ng Kaharian (I) Nakababa na ang Kaharian sa Mundo Ang Tunay na Buhay ng Tao Umaasa ang Diyos para sa Tunay na Pananampalataya ng Tao Ang Diyos Lamang ang Nagmamahal sa Tao Nang Higit Ang Pag-ibig ng Diyos ay 'Di Taglay ng Anumang Nilalang Gusto ng Diyos ang mga Sumusunod sa Katotohanan Dapat Kayong Maging Isang Tao Na Tumatanggap ng Katotohanan Si Satanas ay Walang Maaaring Mabago sa Ilalim ng Awtoridad ng Diyos Alamin ang mas Malalim na Kahulugan ng Pagkastigo at Paghatol Ang Kahalagahan ng Pangalan ng Diyos Kaharian ng Diyos ay Lumitaw na sa Lupa Isang Panalangin upang Sumunod sa Gawain ng Diyos Naihayag ng Diyos ang Kanyang Buong Disposisyon sa Tao Ang Prinsipyo ng Gawain ng Banal na Espiritu Matakot sa Diyos Upang Matamo ang Pag-iingat Niya Hayaang Magkaroon ang Diyos ng Kapamahalaan sa Ating Buong Pagkatao Lahat ng Bagay ay Nasa Kamay ng Diyos Buong Sangnilikha Dapat Sumailalim sa Dominyon ng Diyos Ang Mga Paniwala at Imahinasyon Ay Hindi Kailanman Makakatulong na Makilala Mo ang Diyos Ibigay ang Isipan at Katawan sa Katuparan ng Utos ng Diyos Sa Kapanahunan ng Kaharian, Ginaganap ng Salita ang Lahat ng Bagay Umaasa ang Diyos na Makilala at Maintindihan Siya ng Tao Ang Resulta ng Pagkakakilala sa Diyos Nalulungkot ang Diyos sa Kinabukasan ng Sangkatauhan Ang Pagtanggap sa Paghahari ng Diyos ang Panimula ng Kaligtasan ng Tao Paano Pumasok sa Realidad ng mga Salita ng Diyos Ang Diyos ay Matuwid Sa Lahat Mga Prinsipyo sa Paghahanap ng Tunay na Daan Karamihan sa Gawa Ng Diyos ay Nakakamit sa Pamamagitan Ng Salita Hinahanap Ng Diyos ang Iyong Puso at Iyong Espiritu Pinagpapala ng Diyos Yaong Tapat Dadakilain Ang Ngalan ng Diyos sa mga Bansang Gentil Ang Ugat Kung Bakit Nilabanan ng mga Fariseo si Jesus Ang Pagdadalisay ng Diyos sa Tao ang Pinaka-Makahulugan Siya Ang Ating Diyos Mga Salita ng Diyos Ang Katotohanang Kailanma'y Di-nagbabago Ito ang Sangkatauhang ibig Iligtas ng Diyos Ang Kalungkutan ng Tiwaling Sangkatauhan Ang Epektong Makakamit ng Paghatol ng Diyos Ang Gawain ng Diyos ay Patuloy sa Pagsulong

0(Mga) Resulta ng Paghahanap